Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ημερ. Τροποποίησης 29.4.2021

Οι Όροι και Προϋποθέσεις σε αυτό το έγγραφο, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχετικά με εμάς – Επικοινωνία.

2. Όροι Αγοράς.

3. Χρήση του Ιστότοπου

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου

5. Ασφάλεια

6. Ανωτέρα Βία – Τοπική Αρμοδιότητα,

όπως επίσης και τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα για οποιαδήποτε διαδικασία ή έγγραφο, για τους οποίους παρέχεται σύνδεσμος στο παρόν έγγραφο.

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η παρούσα ιστοσελίδα « www.sakiotis.gr » (ο “Ιστότοπος”) ανήκει σε και διαχειρίζεται από ή εκ μέρους της εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MEGA ELECTRONICS»

με έδρα την Γλυφάδα Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αρ. 47 Τ.Κ. 16675

Τηλέφωνο: 2109645460-2 Email: info@sakiotis.gr

νόμιμα καταχωρημένη στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 044368107000 και ΑΦΜ 094306953 (“εμείς/εμάς/η εταιρεία”).

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Πάγιος σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

2. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Αγοράς πριν παραγγείλετε Προϊόντα από τον Ιστότοπο της info@sakiotis.com παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι αυτοί οι Όροι Αγοράς συμπεριλαμβάνουν τους όρους που περιέχονται στις ηλεκτρονικές σελίδες, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος εντός των παρόντων Όρων Αγοράς.

2.1 ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ;

Αυτοί οι Όροι Αγοράς εφαρμόζονται σε όλες τις προσφορές και συμβάσεις που σχετίζονται με την αγορά και την παράδοση Προϊόντων από εμάς. Με άλλα λόγια, συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Αγοράς, όταν (i) παραγγέλνετε οτιδήποτε από τον Ιστότοπο ή (ii) από οποιαδήποτε ηλεκτρονική σελίδα η οποία συνδέεται άμεσα με τον παρόντα Ιστότοπο ή όταν αποδέχεστε μια προσφορά από την εταιρεία μας. Απόκλιση από αυτούς τους Όρους Αγοράς είναι δυνατή μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας.

2.2 ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας έχει παρουσία πέραν των 50 ετών στην αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας καθώς και στις εισαγωγές / εξαγωγές ναυτιλιακού εξοπλισμού καθώς εκπροσωπεί 92 πασίγνωστους κατασκευαστές. Το παρόν της εταιρείας περιλαμβάνει 4 υποκαταστήματα και ένα δίκτυο 250 συνεργαζόμενων πωλητών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

2.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) και στην απόφαση 31619 ΦΕΚ 969/22.3.2017 . Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18+) έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η Εταιρεία, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Με την σύναψη της σύμβασης ο χρήστης εγγυάται ότι οι πληροφορίες που παρέχει στην αίτηση ή στην παραγγελία είναι ακριβείς και πλήρεις.

2.4 ΠΩΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, το είδος, το μέγεθος κ.λπ. του καθενός και τα προσθέτετε στο καλάθι αγορών. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε ήδη δημιουργήσει λογοριασμό (account) μιας και μπορείτε να δηλώσετε τα απαραίτητα για την αποστολή στοιχεία κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

2.5 ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Όλα τα Προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας έως ότου εξοφλήσετε το συνολικό ποσό που οφείλετε στην εταιρεία το οποίο προκύπτει από οποιοδήποτε συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, προηγούμενων ή επόμενων αποστολών ή μερικών αποστολών. Απαγορεύεται η πώληση, διάθεση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε Προϊόντος πριν περιέλθει στην αποκλειστική σας κυριότητα.

2.6 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μικρές χρωματικές διαφορές και άλλες παραλλαγές σε Προϊόντα είναι πιθανές λόγω των διαφορετικών τρόπων λήψης εικόνων, τεχνολογιών παρουσίασης ή άλλων τεχνικών λόγων. H Εταιρεία δεν ευθύνεται γι’ αυτές τις διαφορές και αποκλίσεις.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά η οποία προέρχεται από λανθασμένη χρήση των Προϊόντων, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης κατά παράβαση των οδηγιών χρήσης.

2.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.

Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που εσείς ή τρίτο πρόσωπο, που έχει οριστεί από εσάς, το οποίο δεν είναι ο μεταφορέας,

θα έχει/έχουν στη φυσική κατοχή του/τους τα προϊόντα ή (στην περίπτωση σύμβασης για πολλά προϊόντα, τα οποία έχετε παραγγείλει σε μια ενιαία παραγγελία και τα οποία παραδίδονται ξεχωριστά) από την ημερομηνία της τελικής παράδοσης των τμηματικά παραδοθέντων προϊόντων ή (σε περίπτωση σύμβασης για την παράδοση ενός προϊόντος που αποτελείται από πολλαπλές τμηματικές παραδόσεις ή αντικείμενα) από την ημερομηνία της τελευταίας τμηματικής παράδοσης ή το τελευταίο αντικείμενο.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ενημερώσετε («ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «MEGA ELECTRONICS»

με έδρα την Γλυφάδα Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αρ. 47 Τ.Κ. 16675

Τηλέφωνο: 2109645460-2 Email: info@sakiotis.gr ) υποβάλλοντας μια σαφή δήλωση (πχ επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή email) δηλώνοντας την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης θα πρέπει να μας αποστείλετε την δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την σύμβαση πώλησης, θα σας επιστρέψουμε όλο το ποσό που λάβαμε από εσάς, αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουμε λάβει τη δήλωση υπαναχώρησης από την σύμβαση πώλησης.

Συγκεκριμένα επιστροφές χρημάτων γίνονται αυστηρά σε προϊόντα τα οποία δεν υπάγονται σε έκπτωση ή σε εκπτωτικά πακέτα προσφορών, εφόσον η εταιρία έχει παραλάβει τα προϊόντα τα οποία έχει στείλει στον εκάστοτε πελάτη με όλα τα παραστατικά τα οποία την συνοδεύουν, αφαιρώντας πάντα τα έξοδα αποστολής-επιστροφής τα οποία βαραίνουν τον πελάτη.

Επιστροφή χρημάτων γίνεται ΜΟΝΟ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ αφαιρώντας τα έξοδα αποστολής-επιστροφής που μπορεί να διαφέρουν σε κάθε περίπτωση ανάλογα με το βάρος και την περιοχή ( δυσπρόσιτη ή μη ). Σε περίπτωση που η επιστροφή γίνει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας τα έξοδα εμβάσματος και οι λοιπές χρεώσεις της τράπεζας (ανάλογα την τράπεζα μπορεί να διαφέρει το ποσό) τα επιβαρύνεται ο πελάτης.

Θα πρέπει να επιστρέψετε τα προϊόντα αμέσως, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε σχετικά με την υπαναχώρηση από την παρούσα σύμβαση. Η προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Θα πρέπει να πληρώσετε μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των εμπορευμάτων, εφόσον η μείωση της αξίας οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς εκ μέρους σας, κατά την εξακρίβωση του είδους, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται σε εμάς αχρησιμοποίητα με την αρχική συσκευασία. Δεν θα δεχτούμε κανένα προϊόν, το οποίο είναι χαλασμένο (μη λειτουργικό) ή λερωμένο. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να σας το στείλουμε πίσω και/ή να μην δικαιούστε αποζημίωση.

Για οποιαδήποτε ερωτήματα σχετικά με το δικαίωμα επιστροφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας:

Email: info@sakiotis.gr

2.8 ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΑΖΗΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Με την επιφύλαξη του όρου 2.6. (δικαίωμα υπαναχώρησης – ανταλλαγής) το οποίο συνεχίζει να ισχύει, λόγω του ότι επεξεργαζόμαστε την παραγγελία σας από τη στιγμή που θα την αποστείλετε, η ακύρωση της παραγγελίας σας δεν είναι δυνατή.

Για την δική σας ασφάλεια και καλύτερη εξυπηρέτηση, πριν καταχωρήσετε οποιαδήποτε παραγγελία, καλό θα ήταν να είστε απόλυτα σίγουροι ότι θα έχετε την δυνατότητα να την παραλάβετε. Σε αντίθετη περίπτωση (μη παραλαβής – άρνησης της παραγγελίας), ενδεχομένως θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση λόγω μεταφορικών εξόδων.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι η εταιρεία έχει προβεί στη δημιουργία αυτού του όρου, για έναν και μοναδικό λόγο (κάθε αποστολή που είναι με αντικαταβολή είτε με δωρεάν προς εσάς, είτε μη δωρεάν μεταφορικά, επιβαρύνεται η εταιρία την αποστολή ακόμη και στην περίπτωση που αρνηθείτε ή δεν παραλάβετε την παραγγελία σας).

2.9 ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που παρουσιάζονται συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι τιμές είναι σε Ευρώ (EU). H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές, πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, περιορίσει ή διακόψει τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις, οποιαδήποτε στιγμή.

Αν η κάρτα σας δεν είναι σε ευρώ αλλά σε άλλο νόμισμα, τότε θα χρεωθείτε αναλόγως με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε την ημέρα που ο εκδότης της κάρτας σας ολοκλήρωσε τη συναλλαγή. Σημειώστε ότι οι τιμές στην ιστοσελίδα, δεν περιλαμβάνουν κόστη αποστολής/αντικαταβολής, ένα ποσό το οποίο θα προστεθεί στο τελικό σύνολο κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

2.10 ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας απαιτούνται:

1.1 Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

1.2 Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, ιδίως τη συλλογή και όπου απαιτείται τη χρήση προσωπικών δεδομένων.

2. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:

2.1 Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Σε περίπτωση που η πιστωτική σας κάρτα δεν εγκριθεί από την τράπεζα σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία σας.

2.2 Με αντικαταβολή τη στιγμή που θα παραλάβετε τα προϊόντα.

2.3 Με πληρωμή τη στιγμή της παραλαβής της παραγγελίας από το κατάστημά μας.

2.4 Με κατάθεση στον Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας στις κάτωθι Τράπεζες κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΑΣΜΟΥ

IBAN

ALPHA BANK

154.00.232.000.4400

GR59 0140 1540 1540 0232 0004 400

EUROBANK

0026.0019.55.0200540175

GR24 0260 0190 0005 5020 0540 175

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5021.009489.903

GR64 0172 0210 0050 2100 9489 903

ΕΘΝΙΚΗ

181/47013991

GR97 0110 1810 0000 1814 7013 991